Η Εταιρεια

Καταστατικό Εταιρείας

1039/1999  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «

 

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος», με έδρα την Αθήνα.

 

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Σωματείου είναι κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί. Η ίδρυση και οι δραστηριότητές του αποσκοπούν στην ευόδωση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των προσπαθειών για τη μέγιστη δυνατή αποκατάσταση της ψυχικής, πνευματικής και σωματικής ισορροπίας των ατόμων, και δη των παιδιών, με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, και για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη  αγωγή τους, ώστε να επέλθει πλήρης και ομαλή αποδοχή και ένταξή τους στο οικογενειακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικότερα, οι σκοποί του Σωματείου είναι οι εξής:

 1. Η προαγωγή γενικά της Επιστήμης της Ειδικής Παιδαγωγικής.
 2. Η επιμόρφωση και η εξειδίκευση επιστημόνων από το σύνολο της πανεπιστημιακής και εκπαιδευτικής κοινότητας πάνω στο θέμα της ειδικής παιδαγωγικής, καθώς και η σχετική ανάπτυξη του γνωστικού επιπέδου και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.
 3. Η επιστημονική έρευνα για την αιτιολογία, τη συμπτωματολογία και την αγωγή των ατόμων, και δη των παιδιών, με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες, και για τις εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές παραμέτρους και επιπτώσεις του φαινομένου.
 4. Η μελέτη και επιστημονική ανάλυση των προβλημάτων της Ειδικής Εκπ/σης και η συμβολή στον καλύτερο προγραμματισμό και στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του εκπ/κού συστήματος της ειδικής παιδαγωγικής και άλλων υπηρεσιών και οργανισμών που ασκούν ή εμπλέκονται επικουρικά στο ειδικό παιδαγωγικό έργο.
 5. Η εκπόνηση και στάθμιση κριτηρίων αξιολογήσεως των μαθητών με ιδιαίτερες εκπ/κές ανάγκες και άλλων μέσων επιστημονικής  έρευνας.
 6. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων, της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος για τα πρόσωπα που έχουν ανάγκη  ειδικής εκπαίδευσης και αγωγής.
 7. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, αρμοδίων και μη φορέων, κρατικών και Κοινοτικών αρχών, φυσικών και νομικών προσώπων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με στόχο την ανάπτυξη δυναμικής κοινής δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων αυτών.
 8. Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς και με οργανώσεις και υπηρεσίες κοινής ή παράλληλης δράσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με στόχο τη δημιουργία και οργάνωση δικτύου συνεργασίας και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για την ειδική εκπαίδευση και αγωγή.
 9. Η προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών, και δη των παιδιών, για εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και εξασφάλιση, κοινωνική ένταξη και καταξίωση.
 10. Η προώθηση με όλα τα δυνατά μέσα  του θεσμού «ένα σχολείο για όλους».

 

Άρθρο 3ο

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, το Σωματείο αναπτύσσει πολύπλευρη δραστηριότητα, ιδιαίτερα δε μεριμνά και προβαίνει:

 1. Στην εκπόνηση, οργάνωση και διεύθυνση ερευνητικών και επιστημονικών προγραμμάτων.
 2. Στην εκπόνηση, οργάνωση και διεύθυνση ενημερωτικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επιμέρους φορείς, επαγγελματίες και για το ευρύτερο κοινό.
 3. Στη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία κέντρου έρευνας και τεκμηρίωσης  των επιστημών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
 4. Στη συνεργασία με διάφορους φορείς, υπηρεσίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα κοινών ή συναφών αντικειμένων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 5. Στη συμμετοχή σε επιστημονικές, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές διοργανώσεις, εντός και εκτός Ελλάδος, και στη διοργάνωση, με επιμέλειά του ή και με τη συνεργασία άλλων, ανάλογου χαρακτήρα συναντήσεων και εκδηλώσεων.
 6. Στην εκπόνηση, έκδοση και διανομή επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών, ειδικών εντύπων και ενημερωτικών φυλλαδίων καθώς και στη μετάφραση και δημοσίευση αξιόλογων ξενόγλωσσων ψυχοπαιδαγωγικών και άλλων συναφών πνευματικών έργων, που αφορούν και σχετίζονται με την ειδική αγωγή.
 7. Στη δημιουργία, προβολή και διανομή επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού οπτικοακουστικού υλικού και ειδικών προγραμμάτων Η/Υ, καθώς και στη συγκρότηση μελλοντικά εξειδικευμένης βιβλιοθήκης.
 8. Γενικά, σε κάθε ενέργεια και στη χρήση κάθε άλλου μέσου που θα κρίνει σκόπιμο και ωφέλιμο το εκάστοτε Δοικητ. Συμβούλιο της Εταιρείας.