Η Εταιρεια

Καταστατικό Εταιρείας

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα, δόκιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη.

 • Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μετεκπαιδευόμενοι και απόφοιτοι εκπαιδευτικοί κάθε Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης της Χώρας με  κατεύθυνση την ειδική παιδαγωγική, καθώς και πτυχιούχοι πανεπιστημιακών φορέων ειδικής αγωγής της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν , με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση τριών τουλάχιστον μελών της Εταιρείας, Έλληνες και ξένοι επιστήμονες με σημαντική ερευνητική και συγγραφική δράση στο χώρο της Ειδ. Παιδαγωγικής με διεθνή αναγνώριση, καθώς και άτομα, των οποίων το έργο διαδραμάτισε σοβαρότατο ρόλο στην ανάπτυξη της ειδικής Παιδαγωγικής στην Ελλάδα. Τα επίτιμα μέλη σε ουδεμία υποχρέωση εισφοράς υπόκεινται.
 • Αντεπιστέλλοντα μέλη δύνανται να εγγραφούν άτομα που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις των τακτικών μελών, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, και κατοικούν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Η ανακήρυξή κάποιου ως αντεπιστέλλον μέλος γίνεται ύστερα από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρόταση δύο παλαιών μελών, κατά την οριζόμενη από το άρθρο 5 διαδικασία.

 

Άρθρο 5ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για την εγγραφή νέων μελών απαιτείται αίτηση του υποψηφίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, που συνοδεύεται από σχετική πρόταση υποστήριξης από δύο τακτικά μέλη. Μαζί συνυποβάλλεται πλήρες και αναλυτικό για τη δραστηριότητά του βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου. Το Δ.Σ., με αιτιολογημένη απόφασή του στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του, εγκρίνει ή απορρίπτει κατά πλειοψηφία την αίτηση του υποψηφίου και αποφασίζει σε περίπτωση εγκρίσεως την εγγραφή του ως δόκιμο μέλος του Σωματείου.

Τα δόκιμα μέλη, με αίτησή τους ύστερα από παρέλευση έξι (6) μηνών από την εγγραφή τους, δύνανται να γίνουν τακτικά μέλη του Σωματείου. Το μεσοδιάστημα αυτό κάθε δόκιμο μέλος έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση των δραστηριοτήτων και πεπραγμένων του Σωματείου, να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του και να κρίνει αν επιθυμεί την οριστική ένταξη στο χώρο του. Το Δ.Σ. αποφασίζει αιτιολογημένα επί της αιτήσεως στην πρώτη, μετά την υποβολή της νέας αίτησης, συνεδρίασή του.

Το υποψήφιο δόκιμο ή τακτικό μέλος, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του έχει δικαίωμα  να επανέλθει με νέα αίτηση μετά παρελεύσεως ενός (1) έτους , η οποία θα υποβληθεί και θα κριθεί κατά τα ανωτέρω. Το δικαίωμα αυτό σε περίπτωση νέας απόρριψης δύναται να το ασκήσει έως και δύο (2) φορές.

Άρθρο 6ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του   Σωματείου, με την προϋπόθεση της προσήκουσας εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών των προς το Σωματείο, είναι μεταξύ τους ισότιμα και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου, ελέγχου και κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης για την μερική ή ολική δραστηριότητα του Σωματείου. Μπορούν επίσης να υποβάλουν γραπτές και προφορικές προτάσεις  και υποδείξεις προς το Δ.Σ. του.

Κάθε εγγεγραμμένο τακτικό μέλος καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής και ορισμένη ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της    Γ.Σ.. Γενικότερα, οφείλει να εκπληρώνει κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από το καταστατικό ή τις αποφάσεις της Γ.Σ..

Κάθε μέλος μπορεί με τη θελησή του να αποχωρήσει από το Σωματείο με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. , η οποία γίνεται υποχρεωτικά δεκτή.

Κάθε μέλος που συμπεριφέρεται αντίθετα με τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. ή τους σκοπούς του Σωματείου, μπορεί να διαγραφεί με απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ., αφού προηγουμένως κληθεί να απολογηθεί. Η απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατραπεί με τυχόν αντίθετη απόφαση της πλεοψηφίας της Γ.Σ.. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να διαγραφεί μέλος που έχει σταματήσει να ασχολείται με το Σωματείο και τη δράση του εν γένει για χρονικό διάστημα άνω της διετίας.

 

Άρθρο 7ο

ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών πριν αρχίσει η χρησιμοποίησή τους:

 1. Μητρώου  Μελών
 2. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.
 3. Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.
 4. Ταμείου          
 5. Περιουσιακών Στοιχείων

Τηρεί επίσης γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών που αριθμούνται και θεωρούνται από την Εξελεγκτική Επιτροπή προ της χρησιμοποίησής τους.

 

Άρθρο 8ο

ΠΟΡΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Πόροι του Σωματείου είναι:

 1. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές, το ύψος των οποίων ορίζεται σε δραχμές 10.000 και δραχμές 10.000 αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ..
 2. Οι εθελοντικές εισφορές των μελών.
 3. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και χορηγίες.
 4. Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από κρατικούς και κοινοτικούς φορείς και από κάθε είδους Οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 5. Οι εισπράξεις από οιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα του Σωματείου, όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ενίσχυση και προώθηση του έργου του, η πώληση σχετικών δημοσιευμάτων και εντύπων κλπ.
 6. Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζει το Δ.Σ. και εγκρίνονται από τη Γ.Σ..
 7. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.
 8. Η περιουσία του Σωματείου, απαραίτητη για τη στοιχειώδη λειτουργία του είναι ακατάσχετη.

 

Άρθρο 9ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα  Διοικήσεως του Σωματείου είναι : η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.).