Η Εταιρεια

Καταστατικό Εταιρείας

Άρθρο 10ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο σώμα και συγκροτείται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Διακρίνεται σε : τακτική, έκτακτη και καταστατική.

  1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο,  εντός των μηνών Μαΐου ή Ιουνίου. Θέματά της αποτελούν: ο απολογισμός και η έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και ο οικονομικός απολογισμός που εκτίθενται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία αντίστοιχα, ή έγκριση της έκθεσης της Ε.Ε., ο ισολογισμός της περασμένης χρήσεως και ο προϋπολογισμός της επόμενης, καθώς και η εκλογή νέου Δ.Σ. και νέου Ε.Σ. κάθε (δύο) έτη. Στην Τακτική Γ.Σ. συζητείται επίσης οποιοδήποτε άλλο θέμα προτείνεται από το Δ.Σ. ή τα μέλη του Σωματείου, εφόσον όμως έχει συμπεριληφθεί στην ημερησία διάταξη που γνωστοποιείται με την πρόσκληση.
  2. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσει εγγράφως (με αίτηση) τουλάχιστον το 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Στην αίτηση αναγράφονται με σαφήνεια και πλήρη αιτιολογία οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η σύγκληση της Έκτακτης Γ.Σ.. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εισάγει το θέμα της συγκλήσεως της Γ.Σ. σε κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. και Ε.Σ., κατά την οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου η απόφαση για την σύγκληση ή μη έκτακτης Γεν. Συνελεύσεως.

Η πρόσκληση για τη Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, η οποία περιέχει πάντα όλα τα προς συζήτηση θέματα, ακριβή ώρα και ημεροχρονολογία και τον τόπο της Συνέλευσης, γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον (15) ημέρες πριν τη σύγκληση της τακτικής και (2) ημέρες πριν τη σύγκληση της έκτακτης, με γενική πρόσκληση σε εφημερίδα, ή με ατομικές προσκλήσεις στα μέλη, ή με έγγραφη ανακοίνωση σε ενδεδειγμένο χώρο των γραφείων του Σωματείου, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Αν τα μέλη ζητούν Γ.Σ., τα δε Δ.Σ. και  Ε.Σ. δε προχωρήσουν στη σύγκλησή της εντός 45 ημερών, τότε οι αιτούντες συγκαλούν οι ίδιοι τη Γ.Σ. , τηρώντας τους ανωτέρω όρους και προθεσμίες.

Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) που εκλέγεται από αυτή, το οποίο υπογράφει και τα πρακτικά. Οι Γ.Σ. πάντως μπορούν να ψηφίζουν κανονισμούς που διέπουν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται κατά την έναρξή της τουλάχιστον τα (2/5) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συγκαλείται νέα εντός (8) ημερών, που έχει απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το (1/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν εκ νέου δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται εντός (8) ημερών τρίτη, για την απαρτία της οποίας αρκεί η παρουσία τουλάχιστον του (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και στην τρίτη σύγκληση δεν υπάρξει απαρτία, τότε η πρόσκληση ακυρώνεται και η διαδικασία σύγκλησης της Συνέλευσης επαναλαμβάνεται.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία από το Νόμο και το Καταστατικό.

Οι διεξαγόμενες ψηφοφορίες είναι μυστικές όταν πρόκειται για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικού Συμβουλίου, Εφορευτικής Επιτροπής, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και σε οποιοδήποτε θέμα κριθεί, σύμφωνα με τις περιστάσεις, αναγκαίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ψηφοφορίες της Γ.Σ. είναι φανερές και γίνονται με ανάταση του χεριού, ποτέ δια βοής.

  1. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση έχει ως έργο αποκλειστικά την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου. Στην περίπτωση αυτή για να υπάρξει απαρτία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Ειδικά, όταν πρόκειται για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, απαιτείται η συναίνεση πάντων των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Η συναίνεση των τυχόν απόντων δίδεται εγγράφως. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα ανωτέρω.

 

Άρθρο 11ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό και Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) μέλη. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. κάθε δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία.

Το Δ.Σ. συγκαλείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή του, από τον πλειοψηφίσαντα σε σταυρούς σύμβουλο  με γραπτές προσκλήσεις του προς τους εκλεγμένους συμβούλους και συγκροτείται σε σώμα.

Το Δ.Σ. μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, παραλαμβάνει με πρωτόκολλο που καταχωρείται στα βιβλία πρακτικών, από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ. τη σφραγίδα και τα βιβλία, από δε τον Ταμία την περιουσία του Σωματείου, βάσει της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. στη πρώτη συνεδρίαση του εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τους δύο Γραμματείς και τον Ταμία, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των μελών του (5 ψήφοι). Η ψηφοφορία γίνεται χωριστά για το κάθε αξίωμα. Αν δε γίνει δυνατή η εκλογή με την πρώτη ψηφοφορία ακολουθεί δεύτερη. Αν και στη δεύτερη δε καταστεί δυνατή η εκλογή, την επόμενη ημέρα ακολουθεί τρίτη, οπότε αρκεί η απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε δίμηνο και συγκεκριμένα το πρώτο 10ήμερο κάθε δεύτερου μήνα (Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο) και έκτακτα όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο, ή το ζητήσουν  τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, αναφέροντας και τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα στις επόμενες (2) ημέρες. Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δ.Σ., η οποία πρέπει να είναι γραπτή, αναφέρονται ο τόπος, η ακριβής ώρα και ημεροχρονολογία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή. Των συνεδριάσεων του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αντιπρόεδρος, εάν δε κωλύεται και αυτός ο Γενικός Γραμματέας . Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα.

Παραίτηση μέλους του Δ.Σ. γίνεται με έγγραφη δήλωσή του προς αυτό. Μέλος το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα σε επτά (7) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται παραιτηθέν. Στη θέση του παραιτηθέντος ή ανακληθέντος καλείται ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωματικός .

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν πρόκειται για εκλογή προεδρείου, προσωπικά ζητήματα και θέματα εμπιστοσύνης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών του και υπογράφονται από όλα τα παρευρισκόμενα μέλη. Μέλος που διαφώνησε δικαιούται να ζητήσει τη καταχώρηση της διαφωνίας του στο Βιβλίο.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους , τις απορρέουσες από το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις στη λήψη των οποίων δε πήραν μέρος, ή διαφώνησαν και η διαφωνία τους είναι γραμμένη στα πρακτικά.

Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι της Γενικής Συνέλευσης και μπορούν να ανακληθούν από αυτή με πρόταση του (1/10) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου, η οποία υποβάλλεται στο Δ.Σ. ή στο Προεδρείο της Γ.Σ. και συζητείται σε έκτακτη Γ.Σ. που συγκαλείται από τον Πρόεδρο, όπως ορίζει το Καταστατικό. Σε περίπτωση ανακλήσεως όλου του Δ.Σ. διενεργούνται αρχαιρεσίες σύμφωνα με το καταστατικό.

 

Άρθρο 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που δεν υπάγεται από το Νόμο ή από το Καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.. Εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γ.Σ., διαχειρίζεται τη περιουσία του Σωματείου, συγκαλεί τη Γ.Σ. και καθορίζει την ημερήσια διάταξή της και, γενικά, προγραμματίζει και συντονίζει τη δραστηριότητα του Σωματείου. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του Σωματείου μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, καθορίζοντας με απόφασή του τις αρμοδιότητες και τα όρια δράσης τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον τρίτων. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ., το συγκαλεί και διευθύνει τις εργασίες του. Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., καθώς και όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διοίκηση του Σωματείου. Υπογράφει επίσης μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα των πληρωμών και επιμελείται για τη πιστή εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ..

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στο έργο του και τον αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα όταν κωλύεται ή απουσιάζει

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου. Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., στην οποία συνεπικουρείται από τον Ειδικό Γραμματέα, και όλων των εγγράφων του Σωματείου, φυλάει τα βιβλία, τη σφραγίδα και το αρχείο του και διεξάγει την αλληλογραφία του. Τηρεί το μητρώο των μελών της Εταιρείας, Τακτικών, Αντεπιστελλόντων και Επιτίμων, και ενημερώνει την σχετική επετηρίδα. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης τις συνδρομές και κάθε έσοδο του, διενεργεί τις πληρωμές με σχετικά εντάλματα και τηρεί το Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρεί τα έσοδα και τα έξοδα. Διενεργεί τις πληρωμές για ποσά άνω των (50.000) δραχμών με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Υποχρεούται να παραδίδει σε κάθε ζήτηση από το Δ.Σ. ή το Ε.Σ., τα βιβλία του προς έλεγχο. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου υποβάλλει στο Δ.Σ. και στο Ε.Σ. τον ισολογισμό της λήξασας περιόδου και τον προϋπολογισμό της επόμενης. Καταθέτει τα χρήματα του Σωματείου σε τράπεζα που υποδεικνύεται με απόφαση του Δ.Σ., ενώ διενεργεί αναλήψεις με εξουσιοδότηση που υποχρεωτικά υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Πριν από κάθε Γ.Σ. συντάσσει κατάλογο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Γενικά, φροντίζει για την αξιοποίηση της περιουσίας της Εταιρείας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα υπόλοιπα μέλη προΐστανται των Επιστημονικών Επιτροπών της Εταιρείας, στις οποίες τοποθετούνται με απόφαση του Δ.Σ. και φροντίζουν για τις δημόσιες σχέσεις της Εταιρείας, τη λειτουργία της βιβλιοθήκης  και την οργάνωση των εκδηλώσεων της Εταιρείας.

Άρθρο 13ο

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ., καθώς και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρησης του Σωματείου, ασκείται από τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο.

Το Ε.Σ. αποτελείται από πέντε (5) μέλη και εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση, μαζί με το Δ.Σ. για θητεία δύο (2) ετών, της οποίας η έναρξη και η λήξη ορίζεται κατά την ίδια διαδικασία με εκείνη του Δ.Σ.. Μέσα σε 20 ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Ε.Σ. συνέρχονται σε συνεδρία, ύστερα από πρόσκληση εκείνου που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους, για να συγκροτηθούν σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα. Το Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε εξάμηνο και έκτακτα κάθε φορά που θα κριθεί αναγκαίο και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή τριών (3) τουλάχιστον από τα μέλη του και ελέγχει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, εποπτεύει δε το έργο του Δ.Σ.. Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Μέλος του Ε.Σ. που παραιτείται ή κωλύεται, αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού που αυτός ανήκε.

Ως προς την τήρηση των πρακτικών, την πρόσκληση των μελών του Ε.Σ., την απαραίτητη πλειοψηφία κ.λ.π., ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα για το Δ.Σ.. Το Ε.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίστανται  κατά τη συνεδρίασή του τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Υποβάλλει προς τη Γ.Σ. τη σχετική Έκθεση Ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, την οποία κοινοποιεί στο Δ.Σ. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ..

 

Άρθρο 14ο           

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κάθε (2) χρόνια, στην τακτική Γ.Σ. των μελών, διεξάγονται εκλογές με μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη νέων Δ.Σ. και Ε.Σ.. Δεν μπορούν να είναι υποψήφια μέλη άτομα τα οποία έχουν διάρκεια παραμονής στο Σωματείο μικρότερη των δύο (2) ετών. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τα πρώτα Δ.Σ. και Ε.Σ.. Τα εκλόγιμα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή το Ε.Σ. καταθέτουν στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. σχετική δήλωση έως και δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Αντί δηλώσεως, δύναται να κατατεθεί και να γίνει δεκτή από το Γενικό Γραμματέα σχετική πρόταση τριών (3) τουλάχιστον εκλόγιμων μελών του Σωματείου. Με βάση τις δηλώσεις και προτάσεις αυτές καταρτίζονται από το Γενικό Γραμματέα δύο ονομαστικές καταστάσεις, κατ’ αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, μία για κάθε Συμβούλιο

Τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων Δ.Σ. και Ε.Σ. διεξάγει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.

Τα μέλη της Εφ.Επ. εκλέγονται από τη τακτική Γ.Σ. μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Υποψήφιοι για τη σύνθεσή της δεν επιτρέπεται να είναι οι υποψήφιοι για τα όργανα του Σωματείου.

Αμέσως μετά την εκλογή της η Εφ.Επ. παραλαμβάνει από το Γραμματέα τη σφραγίδα του Σωματείου και το Μητρώο μελών και από τον Ταμία τη κατάσταση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Ορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα διεξαγωγής των εκλογών σύμφωνα με το Νόμο και επιμελείται για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Γενικά, επιλαμβάνεται για οτιδήποτε άπτεται της διαδικασίας και του κύρους των εκλογών.

Η εκλογική διαδικασία διαρκεί  μία  ημέρα. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του ψηφοφόρου στην Εφ.Επ. και την εξακρίβωση απ’ αυτήν ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένο μέλος. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας. Κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει από τα ψηφοδέλτια έως και επτά (7) υποψήφια μέλη για το Δ.Σ. και μέχρι πέντε (5) αντίστοιχα  για το Ε.Σ..  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή των ψήφων και συντάσσεται πρακτικό εκλογής που υπογράφεται από τα μέλη της Εφ.Επ., τα οποία αποφαίνονται κατά πλειοψηφία για κάθε ζήτημα που αφορά τις εκλογές. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας τα επτά (7) πλειοψηφίσαντα υποψήφια μέλη ως τακτικά του επταμελούς Δ.Σ. και τα πέντε (5) πλειοψηφίσαντα  υποψήφια μέλη ως τακτικά του πενταμελούς Ε.Σ.. Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται τα επόμενα τρία (3) πλειοψηφίσαντα για το Δ.Σ. και τα επόμενα δύο (2) πλειοψηφίσαντα για το Ε.Σ..