Η Εταιρεια

Καταστατικό Εταιρείας

Άρθρο 15ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Κάθε τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου και η διάλυσή του πραγματοποιείται με απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης το Σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις των άρθρων 104 και 105 του Αστικού Κώδικα, με τη διαδικασία που προβλέπεται από αυτά.

Σε περίπτωση εκούσιας διάλυσης, η Καταστατική Γ.Σ. αποφασίζει και για τη τύχη της περιουσίας του Σωματείου, σύμφωνα με το Νόμο. Για την εκκαθάριση του Σωματείου μετά τη διάλυσή του, εφαρμόζονται τα άρθρα 76 – 77 του Αστικού Κώδικα και οι διατάξεις των ειδικών νόμων.

 

Άρθρο 16ο

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Όταν ωριμάσουν οι συνθήκες και το επιτρέψουν τα οικονομικά του, το Σωματείο θα προβεί στην έκδοση Επιστημονικού περιοδικού, όπου θα δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στην Ελληνική ή  και σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική και Ρωσική. Τα άρθρα που θα δημοσιεύονται πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά σε κάποιο από τους κλάδους των Επιστημών της Ειδικής Παιδαγωγικής. Άρθρα που δεν θα έχουν  σχέση με τις Επιστήμες αυτές δεν θα δημοσιεύονται στο περιοδικό. Κάθε άρθρο ή μελέτη, η οποία θα δημοσιεύεται πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συνοδεύεται από περίληψη σε μία τουλάχιστον άλλη γλώσσα εκτός από εκείνη, στην οποία είναι γραμμένη.

Το Δ.Σ. του Σωματείου θα ορίσει πενταμελή ειδική συντακτική επιτροπή του περιοδικού από μέλη του, η οποία θα έχει την ευθύνη της επιλογής των προς δημοσίευση εργασιών.

Τη διαχείριση του περιοδικού θα έχει ο Ταμίας του Δ.Σ., υποβοηθούμενος από προσωπικό, το οποίο μπορεί να προσληφθεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Λεπτομερέστερο κανονισμό εκδόσεως του περιοδικού οφείλει να συντάξει η πρώτη εκδοτική επιτροπή του.

 

Άρθρο 17ο

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των γραφείων του,  για την κάλυψη των δραστηριοτήτων και για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωματείο δύναται  να προσλαμβάνει, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., μισθωτούς υπαλλήλους , εφόσον τα οικονομικά της Εταιρείας το επιτρέπουν. Η νομική σχέση εργασίας του προσωπικού αυτού ορίζεται από το Δ.Σ. και με τις συμβάσεις προσλήψεώς του.

 

Άρθρο 18ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν παραρτήματα του Σωματείου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος , με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών τους θα ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε (5) . Τα σχετικά με τη λειτουργία των παραρτημάτων θα καθορίζονται με κανονισμό που οφείλει να εκπονήσει το πρώτο Δ.Σ. και να το υποβάλλει προς έγκριση στη Γεν. Συνέλευση.

 

Άρθρο 19ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία γράφεται περιφερειακά η επωνυμία και το έτος ιδρύσεώς του, στη μέση δε αυτής υπάρχει γραφική απεικόνιση.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 20ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετά την υπογραφή του παρόντος καταστατικού τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου προβαίνουν στην εκλογή πενταμελούς προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής, η οποία συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέα, του Ταμία και ενός μέλους.

Σκοπός της προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής είναι η οργάνωση και λειτουργία του Σωματείου και η προκύρηξη των πρώτων αρχαιρεσιών εντός έξι (6) τουλάχιστον μηνών από της εγκρίσεως του καταστατικού, για την ανάδειξη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 21ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τη ρύθμιση θεμάτων που δε προβλέπει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των ειδικών περι Σωματείων Νόμων.

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 21 άρθρα, διαβάστηκε, εγκρίθηκε ομόφωνα, ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο και υπογράφηκε από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών.