Συνεδρια ΕΕΠΕ

Προδιαγραφές Εισηγήσεων

Αναλυτική περιγραφή προδιαγραφών των εισηγήσεων

 

Τα πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Ειδική Αγωγή Αφετηρία Εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη» θα δημοσιευτούν σε ειδικό τόμο, σε ηλεκτρονική μορφή για τους συνέδρους και σε έντυπη μορφή για τους εισηγητές.

            Σε όλο το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν χαρακτήρες γραμματοσειράς Times New Roman, σε μονό διάστιχο και πλήρη στοίχιση. Στον τίτλο, στα ονόματα των συγγραφέων, καθώς και στις διευθύνσεις τους εφαρμόζεται στοίχιση στο κέντρο. Επίσης, απαιτείται να τηρηθούν τα διαστήματα μεταξύ των γραμμών και οι εσοχές των παραγράφων. Το κείμενο της κάθε εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά τον μέγιστο αριθμό των 6000 λέξεων.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα υπόδειγμα εργασίας εδώ.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το άρθρο με τις προδιαγραφές των εισηγήσεων σε μορφή «doc» εδώ ή σε μορφή «pdf» εδώ 

 

Παρατηρήσεις για τις εργασίες

Όλες οι εισηγήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από το Συνοδευτικό Δελτίο Κατάθεσης Εισηγήσεων, ώστε να διευκολύνεται η κατηγοριοποίησή τους και η διαδικασία της κρίσης.

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Το σύνολο του εγγράφου να είναι διαμορφωμένο με γραμματοσειρά Times New Roman.

 

Γενικά χαρακτηριστικά

Για τη διαμόρφωση του εγγράφου που θα αποστείλετε, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία επιλέγοντας αρχικά:

            Διάταξη σελίδας/ Διαμόρφωση σελίδας/ Περιθώρια: Πάνω: 2.8 cm/ Κάτω: 3.9 cm/ Δεξιά: 2.2 cm/ Αριστερά: 2.2 cm/ Βιβλιοδεσίας: 0 cm/ Κεφαλίδα: 0 cm/ Υποσέλιδο: 0 cm. Στη συνέχεια επιλέξτε: Χαρτί/ Μέγεθος Χαρτιού/ Προσαρμοσμένο μέγεθος: Πλάτος: 17 cm/ Ύψος: 24 cm. Στη συνέχεια εφαρμόστε: Διάταξη/ Σελίδα / Κατακόρυφη στοίχιση: Επάνω.

 

Πρώτη σελίδα

Να τηρηθούν με προσοχή τα χαρακτηριστικά της γραμματοσειράς στην αρχή της πρώτης σελίδας της εργασίας, όπου πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

            Τίτλος Εισήγησης: Times New Roman, μέγεθος 16, Bold, στοίχιση στο κέντρο. Ακολουθεί μια κενή γραμμή.

            Ονόματα συγγραφέων: Times New Roman, μέγεθος 12, Bold. Υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που αναμένεται να προβεί στην ανακοίνωση ως ομιλητής στο συνέδριο. Στοίχιση στο κέντρο. Τα ονόματα των συγγραφέων θα φέρουν πίσω εκθέτες, οι οποίοι θα παραπέμπουν στις επαγγελματικές διευθύνσεις τους. Ακολουθούν δύο κενές γραμμές.

            Διευθύνσεις: Times New Roman, μέγεθος 10. Στοίχιση στο κέντρο.

            Email: Times New Roman, μέγεθος 10. Στοίχιση στο κέντρο.

Ακολουθούν δύο κενές γραμμές και στη συνέχεια η ΠΕΡΙΛΗΨΗ (μέχρι 150 λέξεις). Ακολουθεί μία κενή γραμμή και οι ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ (μέχρι 4 λέξεις). Ακολουθούν δύο κενές γραμμές και αναγράφεται ο τίτλος της πρώτης ενότητας του βασικού κειμένου.

 

Παράγραφοι

Στην παράγραφο που έπεται κάθε τίτλου, δεν υπάρχει εσοχή. Σε όλες τις άλλες παραγράφους εμφανίζεται εσοχή.

            Δε θα πρέπει να εισαχθούν κεφαλίδες, υποσέλιδα ή αριθμοί σελίδων. Οι  υποσημειώσεις θα πρέπει να αποφεύγονται.

·         Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση κουκκίδων να  επιλέγεται μορφοποίηση: Κουκκίδες/ όπως στο παρόν υπόδειγμα.

 

Ενότητες

Οι ενότητες του κειμένου της εργασίας δεν πρέπει να είναι αριθμημένες. Ο τίτλος κάθε ενότητας θα είναι με κεφαλαία, Times New Roman, μέγεθος 11, Bold. Το κυρίως κείμενο πρέπει να είναι γραμματοσειράς Times New Roman, μέγεθος 10. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαρακτήρες Bold για να τονίσουν έναν όρο ή μια σημαντική λέξη, όμως αυτό θα πρέπει να γίνεται με φειδώ. Να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο κείμενο της προηγούμενης ενότητας και στον τίτλο της επόμενης. Δε θα χρησιμοποιηθεί κενό ανάμεσα στον τίτλο της ενότητας και στο κείμενο που ακολουθεί.

 

Υποενότητες

Ο τίτλος κάθε υποενότητας πρέπει να είναι με μικρά γράμματα, Times New Roman, μέγεθος 10,  Bold. Πρέπει να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο κείμενο της προηγούμενης υποενότητας και στον τίτλο της επόμενης. Δε χρειάζεται κενό ανάμεσα στον τίτλο της υποενότητας και στο κείμενο που ακολουθεί. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχει κενό ανάμεσα στον τίτλο μιας ενότητας και της πρώτης υποενότητας που ακολουθεί.

 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Σχήματα

Τα σχήματα ή γραφήματα θα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να ενσωματώνονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο που γίνεται η αναφορά τους. Όλα τα σχήματα και τα γραφήματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε στοίχιση στο κέντρο και σε οριζόντια διάταξη σε σχέση με το κείμενο. Δεν πρέπει να ξεπερνούν το πλάτος του σώματος του κειμένου. Κάθε σχήμα πρέπει να χωρίζεται με μία κενή γραμμή από το σώμα του κειμένου (πάνω και κάτω). Επίσης, να φέρει τίτλο σε πλήρη στοίχιση που θα βρίσκεται πάνω από τον πίνακα.

            Η ποιότητα των σχημάτων πρέπει να είναι υψηλή, ώστε να διασφαλίζεται η άρτια αναπαραγωγή τους κατά την εκτύπωση. Προτιμάται μορφοποίηση bitmap. Τα σχήματα που δημιουργούνται με το σχεδιαστικό εργαλείο του Word θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένα. Τα σχήματα και τα γραφήματα να δίνονται σε αποχρώσεις του γκρι, ώστε να διακρίνονται καθαρά σε ασπρόμαυρη εκτύπωση.

Πίνακες

Οι πίνακες θα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να ενσωματώνονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο που γίνεται η αναφορά τους. Η μορφοποίηση κάθε πίνακα θα πρέπει να είναι όμοια με το υπόδειγμα, χωρίς κατακόρυφες γραμμές. Εμφανίζονται η πάνω και η κάτω γραμμή του πίνακα, καθώς και η κάτω γραμμή των εσωτερικών τίτλων των ενοτήτων. Οι εμφανιζόμενες γραμμές κάθε πίνακα να έχουν μέγεθος 1 στιγμής (Επιλέξτε γραμμή πίνακα/ Δεξί κλικ/ Ιδιότητες πίνακα/ Πίνακας/ Περιγράμματα και σκίαση/ Περιγράμματα/ Πλάτος 1στ./ ΟΚ).

 

            Κάθε πίνακας πρέπει να έχει τίτλο σύμφωνα με το υπόδειγμα και στοίχιση στο κέντρο. Επίσης, να χωρίζεται με μία κενή γραμμή από το σώμα του κειμένου (πάνω και κάτω).

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η διαμόρφωση του κειμένου και η καταχώριση της βιβλιογραφίας πρέπει να ακολουθεί το στυλ γραφής του APA (American Psychology Association). Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να επισημαίνονται στο κυρίως κείμενο ονομαστικά και όχι αριθμητικά με το επώνυμο του/των συγγραφέα/ων και τη χρονολογία του άρθρου ή του βιβλίου, όπως Κολιάδης (2004), ή (Reschly, 2005. Gresham, 2002). Εάν υπάρχουν περισσότεροι από πέντε συγγραφείς, να αναγράφεται μόνο το όνομα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από et al. (για ξενόγλωσσες αναφορές) ή κ.ά. (για ελληνικές). Οι έμμεσες αναφορές πρέπει να παρατίθενται όπως στο ακόλουθο παράδειγμα: (Glang, Gersten, & Morvant, 1994, όπως αναφέρεται από Greenwood, 1998.)

            Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να βρίσκονται στο τέλος του άρθρου, στην ενότητα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, με αλφαβητική σειρά, μαζί οι ξενόγλωσσες και οι ελληνικές, όπως στο υπόδειγμα που ακολουθεί. Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι αναφορές που υπάρχουν στο σώμα του κειμένου εμπεριέχονται στην ενότητα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ και αντιστρόφως.

            Η θεματική της ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ακολουθεί την παραπάνω διαμόρφωση: Παράγραφος/ Εσοχές/ Ειδική: Προεξοχή/ Κατά: 0,75εκ.

            Η λίστα της βιβλιογραφίας θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία κάθε αναφοράς, ονόματα συγγραφέων, χρονολογία, αριθμούς σελίδων και τόμων (για εργασίες σε περιοδικά και σε πρακτικά), εκδότες πρακτικών, πόλη έκδοσης (για βιβλία και τόμους) και εκδοτικό οίκο. Όλες οι αναφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τη μορφοποίηση που ακολουθεί, δηλαδή χωρισμός των τμημάτων κάθε αναφοράς με κόμμα και χρήση Italics για τους τίτλους περιοδικών, τόμων συνεδρίων ή βιβλίων. Περαιτέρω διευκρινίσεις μπορούν να αναζητηθούν στον οδηγό δημοσιεύσεων της American Psychology Association (ΑΡΑ) (http://www.apastyle.org/learn/faqs/formatbibliography.aspx).