Η Εταιρεια

Εκδοτική Πολιτική – Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 [HELLENIC REVIEW OF SPECIAL EDUCATION (HRSE)]

(σε μορφή βιβλίου εδώ)

 

H Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής (ΕΛ.ΕΠ.ΕΙΔ.Α.) αποτελεί την επιστημονική έκδοση της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας. Η ΕΛ.ΕΠ.ΕΙΔ.Α. δημοσιεύει πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες και αναλύσεις που εστιάζουν στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ΕΛ.ΕΠ.ΕΙΔ.Α. πρέπει να προάγουν την έρευνα και την πρακτική στην ειδική εκπαίδευση.

Η επιλογή των άρθρων που δημοσιεύονται γίνεται με βάση την επιστημονική τους ποιότητα μέσα από ένα σύστημα κρίσης που βασίζεται σε «τυφλούς κριτές». Η «τυφλή κρίση» διεξάγεται από δύο τουλάχιστον κριτές, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία. Η εκδοτική επιτροπή φροντίζει να διασφαλίζει ότι οι κριτές θα είναι επιστήμονες που κινούνται στο ερευνητικό ή θεωρητικό πεδίο στο οποίο αναφέρεται η εργασία. 

Στόχος της Επιθεώρησης είναι να συμβάλλει στην καλλιέργεια του επιστημονικού λόγου και στη διάδοση της έγκυρης γνώσης στο διεπιστημονικό πεδίο της ειδικής αγωγής που παράγεται από Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Επίσης, επιθυμεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στην ενημέρωση πάνω σε επιστημονικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος του πεδίου της ειδικής αγωγής. Η Επιθεώρηση εκδίδεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει εργασίες στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

 

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής δε θα πρέπει να ξεπερνούν σε έκταση τις 20 σελίδες. Το κείμενο πρέπει να είναι πλήρως στοιχισμένο, με 1,5 γραμμή διάστιχο, με περιθώρια 2,54 cm στις τέσσερις πλευρές μιας σελίδας Α4, σε γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος στοιχείων 12. Τα έγγραφα που υποβάλλονται προς δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση του περιοδικού σε τρία (3) αντίτυπα και να συνοδεύονται από ένα CD σε μορφή αρχείου Word. 

Προκειμένου να προωθηθούν για «τυφλή κρίση», οι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.              Το περιεχόμενο της εργασίας να είναι πρωτότυπο και η εργασία να μην έχει προηγουμένως  δημοσιευτεί (ολόκληρη ή μέρος της). Κατά την υποβολή τής εργασίας τους, οι συγγραφείς πρέπει να δηλώσουν εάν κάποιο μέρος από τα δεδομένα στα οποία στηρίζεται η εργασία έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη δημοσίευση.

2.              Για όσο διάστημα η εργασία βρίσκεται σε κρίση δεν πρέπει να υποβληθεί σε κάποιο άλλο περιοδικό.

3.              Οι εργασίες θα πρέπει να διακρίνονται από σαφήνεια, επιστημονική επάρκεια και βιβλιογραφική τεκμηρίωση.      

4.              Το άρθρο προς δημοσίευση πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη, η οποία δε θα ξεπερνά τις 120-150 λέξεις, τόσο στην ελληνική όσο και την αγγλική γλώσσα. 

5.              Η πρώτη σελίδα του κειμένου πρέπει να περιέχει τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα και τις ιδιότητες των συγγραφέων, τον τόπο εργασίας τους, την ημερομηνία υποβολής. Επίσης, υποδεικνύει τον/την υπεύθυνο-η για την επικοινωνία συγγραφέα (διεύθυνση, τηλέφωνο και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία). Η δεύτερη σελίδα περιέχει μόνο τον τίτλο τής εργασίας.  Η τρίτη σελίδα περιέχει την περίληψη και έως 5 λέξεις-κλειδιά. Για τις εργασίες που είναι γραμμένες στα ελληνικά, χρειάζεται να περιλαμβάνεται και μία περίληψη (μαζί με τις λέξεις-κλειδιά) στην αγγλική γλώσσα.

6.              Ο τίτλος της εργασίας, οι τίτλοι των ενοτήτων και των υποενοτήτων του κειμένου πρέπει να είναι με μικρά γράμματα, Times New Roman, μέγεθος 12,  Bold. Οι τίτλοι των ενοτήτων και των υποενοτήτων του κειμένου πρέπει να είναι αριθμημένες με αραβικούς αριθμούς (π.χ. 1, 2, 2.1. κ.ο.κ.). Μέσα στο σώμα του κειμένου μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαρακτήρες Bold για να τονίσουν έναν όρο ή μια σημαντική λέξη, όμως αυτό θα πρέπει να γίνεται με φειδώ. Χρειάζεται να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο κείμενο της προηγούμενης ενότητας και στον τίτλο της επόμενης. Δε χρειάζεται κενό ανάμεσα στον τίτλο της ενότητας και στο κείμενο που ακολουθεί.

7.              Το  format του κειμένου και η καταχώριση της βιβλιογραφίας πρέπει να ακολουθεί το στυλ γραφής του APA (American Psychology Association).  Οι βιβλιογραφικές αναφορές επισημαίνονται μέσα στο σώμα του κειμένου με το επώνυμο του/των συγγραφέα/ων και τη χρονολογία του άρθρου ή του βιβλίου, όπως Κολιάδης (2004), ή (Reschly, 2005. Gresham, 2002). Εάν υπάρχουν περισσότεροι από πέντε συγγραφείς να αναγράφεται μόνο το όνομα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από et al. (για ξενόγλωσσες αναφορές) ή κ.ά. (για ελληνικές). Οι έμμεσες αναφορές πρέπει να παρατίθενται όπως στο ακόλουθο παράδειγμα: (Glang, Gersten, & Morvant, 1994,  όπως αναφέρεται από Greenwood, 1998.

 Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να διατάσσονται στο τέλος του άρθρου, στην ενότητα  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, με αλφαβητική σειρά, μαζί οι ξενόγλωσσες και οι ελληνικές, όπως στο παρακάτω υπόδειγμα. Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι αναφορές που υπάρχουν στο σώμα του κειμένου εμπεριέχονται στην ενότητα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ και αντιστρόφως.

8.              Η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία κάθε αναφοράς, ονόματα συγγραφέων, χρονολογία, αριθμούς σελίδων και τόμων (για εργασίες σε περιοδικά και σε πρακτικά), εκδότες πρακτικών, εκδοτικό οίκο και πόλη έκδοσης (για βιβλία και τόμους). Όλες οι αναφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τη μορφοποίηση που δίνεται παρακάτω, δηλαδή χωρισμός των τμημάτων κάθε αναφοράς με κόμμα και χρήση Italics για τους τίτλους περιοδικών, τόμων συνεδρίων ή βιβλίων. Περαιτέρω διευκρινίσεις μπορούν να αναζητηθούν στην 5η έκδοση του έντυπου οδηγού δημοσιεύσεων της American Psychology Association (2001).

Παράδειγμα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (4th ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association.

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Βοσνιάδου, Σ. (2001). Πώς μαθαίνουν τα παιδιά. Ανακτήθηκε στις 12 Μαρτίου 2008, από http://www.mathsforyou.gr/ARTHRA/DID-Pos_math_mathites.pdf

Efklides, A. (2006). Metacognition and affect: What can metacognitive experiences tell us about the learning process? Educational Research Review, 1, 3-14.

Κολιάδης, Ε. Α. (2002). Γνωστική Ψυχολογία. Γνωστική Νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα.

Pumfrey, P. D. (1997). Eιδική αναπτυξιακή δυσλεξία: Προέλευση, εντοπισμός, αντιμετώπιση. Στο Ε. Τάφα (Επιμ.), Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς (σ. 320-352). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Shinn, M. (1995). Best practices in curriculumbased measurement and its use in a problemsolving model. In J. Grimes & A. Thomas (Eds.), Best practices in school psychology (pp. 547-568). Silver Spring, MD: National Association of School Psychologists.

9.              Τα σχήματα ή γραφήματα θα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να ενσωματώνονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο που γίνεται η αναφορά τους.  Όλα τα σχήματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε στοίχιση στο κέντρο και σε οριζόντια διάταξη σε σχέση με το κείμενο. Δεν πρέπει να ξεπερνούν το πλάτος του σώματος του κειμένου. Κάθε σχήμα πρέπει να έχει τίτλο με στοίχιση στο κέντρο. Επίσης να χωρίζεται με μία κενή γραμμή από το σώμα του κειμένου (πάνω και κάτω). Η ποιότητα των σχημάτων πρέπει να είναι υψηλή, ώστε να διασφαλίζεται η άρτια αναπαραγωγή τους κατά την εκτύπωση. Προτιμάται μορφοποίηση bitmap. Τα σχήματα που δημιουργούνται με το σχεδιαστικό εργαλείο του Word θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένα. Στα γραφήματα που δημιουργούνται με το Excel είναι καλό να επιλέγονται αποχρώσεις σε διαβάθμιση του γκρι, ώστε να διακρίνονται καθαρά σε ασπρόμαυρη εκτύπωση.

10.          Οι πίνακες θα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να ενσωματώνονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο που γίνεται η αναφορά τους. Στη μορφοποίηση κάθε πίνακα δε θα πρέπει να υπάρχουν κατακόρυφες γραμμές (οι πίνακες ανοικτοί στα πλάγια). Η πάνω και κάτω γραμμή κάθε πίνακα να έχει μέγεθος 1 στιγμή, ενώ η μεσαία ½ στ. Κάθε πίνακας πρέπει να έχει έναν αριθμημένο τίτλο και στοίχιση στο κέντρο. Επίσης, να χωρίζεται με μία κενή γραμμή από το σώμα του κειμένου (πάνω και κάτω). Οι πίνακες που δημιουργούνται με το σχεδιαστικό εργαλείο του Word θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένοι

11.          Οι υποσημειώσεις χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητες και παρατίθενται στο τέλος του άρθρου, πριν από τη βιβλιογραφία και τις ευχαριστίες.

 

Η μη τήρηση των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί λόγο για μη κρίση και δημοσίευση μιας εργασίας.

Η διεύθυνση αποστολής των άρθρων είναι

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.

Σπύρος Σούλης

451 10 Ιωάννινα

26510 95664/ email: ssoulis@cc.uoi.gr

 

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.

Εμμ. Κολιάδης

Ιπποκράτους 33

106 80 Αθήνα

210 3688381/ email: ekoliad@hotmail.com